පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ��������������� ������ ������������ ��������������� 1

��������������� ������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close