පටිච්චසමුප්පාදයතෘෂ්ණාව ��������������������� ��������������� 1

��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close