නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ������

������������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close