නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ������������������ ��������������� 16

������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close