භාවනාවකර්මස්ථානදස අනුස්සතිමරණානුස්සතිය ������������������������ ������������

������������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close