භාවනාවකර්මස්ථානදස අනුස්සතිමරණානුස්සතිය ������������������ ������������

������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close