* බුදු රජාණන් වහන්සේ ������������������������������ 2

������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close