ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ��������������������� ������������������������������ 23

��������������������� ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close