නිවන් මගනිවනආර්යත්වය ������������ ������������������ ��������� ������������ 16

������������ ������������������ ��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close