භාවනාවරාග සිත ��������������������� 7

��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close