පටිච්චසමුප්පාදයභව ��������� ������

��������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close