පටිච්චසමුප්පාදයභව ��������� ������ 33

��������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close