නිවන් මගඅස්සාස ������������������������������ ��������������� 4

������������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close