නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ��������������� ��������������� ������������������

������������������ ��������������� ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close