නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ��������������� ��������������� ������������������ 1

������������������ ��������������� ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close