ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්රාග සිත ��������� ��������������� ��������� ������������ ���������

��������� ��������������� ��������� ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close