පටිච්චසමුප්පාදයඋපාදානය අතහැරිය යුතුදේ

අතහැරිය යුතුදේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close