නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������ ������������������, ���������������, ��������������� ������

������������ ������������������, ���������������, ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close