නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������ ������������������, ���������������, ��������������� ������ 7

������������ ������������������, ���������������, ��������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close