භාවනාවකර්මස්ථාන වඩන ආකාරය ��������������� ��������������� ��������������� ������ ��������������� ��������������������� ���������������

��������������� ��������������� ��������������� ������ ��������������� ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close