භාවනාවකර්මස්ථාන වඩන ආකාරය ��������� ��������������� ��������� ��������������� ���������������������

��������� ��������������� ��������� ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close