භාවනාවකර්මස්ථාන වඩන ආකාරය ������������������ ������������������

������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close