* බුදු රජාණන් වහන්සේ ��������������� ������������ ��������������� ��������� ��������������������� ������������������ 3

��������������� ������������ ��������������� ��������� ��������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close