අභිධර්මයචිත්තයසිතනව ආකාරය ���������������

��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close