අභිධර්මයචිත්තයසිතනව ආකාරය ��������������� 2

��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close