අභිධර්මයචිත්තයසිතනව ආකාරය ��������������������� 5

��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close