අභිධර්මයචිත්තයසිතනව ආකාරය ������������������������������������ 1

������������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close