අභිධර්මයචිත්තයසිතනව ආකාරය ������������������������������������

������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close