අභිධර්මයචිත්තයසිතනව ආකාරය ������������������������ 8

������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close