අභිධර්මයචිත්තයසිතනව ආකාරය ������������������������

������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close