නිවන් මගවිදර්ශනා කිරීමධර්මයට අනුකූලද බව ������������ ������������ 2

������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close