භාවනාවකර්මස්ථානදස අනුස්සතිමරණානුස්සතිය ��������� ������������

��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close