සුගතිගාමී වීම ������������������������ ��������� 1

������������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close