පටිච්චසමුප්පාදයඵස්ස ස්පර්ශය නිසා වෙදනා වේ

ස්පර්ශය නිසා වෙදනා වේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close