භාවනාවඅසුභ ������������ ��������������� 32 11

������������ ��������������� 32 යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close