පටිච්චසමුප්පාදයතෘෂ්ණාව ��������������������� ��������������������� 8

��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close