නිවන් මගරූපස්කන්දය ������������ ������������������������������ 1

������������ ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close