පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රභාෂා ���������������������������������

��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close