පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රභාෂා ������������������������ ������������������ ��������������� ���������������

������������������������ ������������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close