නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ������������ ��������������� 7

������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close