ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ������������ ��������������� 1

������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close