විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහමහා මංගල සූත්‍රය ������������������ ��������������� 2

������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close