පටිච්චසමුප්පාදයභව ������������ ��������������������� ��������������� 35

������������ ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close