පටිච්චසමුප්පාදයභව ������������ ��������� 4

������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close