* බුදු රජාණන් වහන්සේ ������������ ��������������������� ������������������ 15

������������ ��������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close