අභිධර්මයචිත්තයසිතගති සිත ��������� ��������������������������� 3

��������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close