භාවනාවමෛත්‍රී ������ ������������ ������������������ 16

������ ������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close