දාන කථාපිං ������������ ��������������������� 3

������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close