පටිච්චසමුප්පාදය ������������ ��������� ������������������ ������������������ ���������������������������������

������������ ��������� ������������������ ������������������ ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close