පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������ ��������������� 1

������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close