විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ ������������ ��������������� ��������������������� 4

������������ ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close