විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහකම්ම විභංග සූත්රසය ��������������� ������������������

��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close