ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්කාම ආස්‍රව ������������������ ��������� ������������������ ������������

������������������ ��������� ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close