භාවනාවමෛත්‍රී ������������ ��������� ��������������� 18

������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close