නිවන් මගනිවනආර්යත්වය ������������ ��������������������� 1

������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close